امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

ریاست دانشگاه ارومیه آقای دکتر حب نقی موافقت کرد که مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه برخی محورهای تحقیقاتی را به عنوان طرح های نیازمحور پژوهشی دانشگاه در دستور کار مطالعات راهبردی و تحقیقاتی خویش قرار دهد.برخی از این محورها عبارتند از: - بررسی و حل چالشهای بومی گزینی و دو قطبی شدن دانشگاهمطالعات راهبردی عینیت بخشی به رابطه دین و شاخه های مختلف هنرمطالعات راهبردی در جهت نظام سازی اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و حقوق سیاسی بر مبنای فقه تمدن اقوام و ادیانمطالعات میدانی چالش های اقوام و ارائه راهکارهای لازمروش شناختی تعامل با اقوام و ادیانم