امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

لازمه وحدت تجلی خدای متعال در زندگی بشری است باید خدا در زندگی ما تجلی پیدا کند