امروز

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

لازمه وحدت تجلی خدای متعال در زندگی بشری است باید خدا در زندگی ما تجلی پیدا کند

تصویر برا عنوان خبر یا اطلاعیه: