امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

بسمه تعالی

واحد پژوهشی مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه با بررسی و پژوهش درباره موضوعات مختلف ادیانی و اقوامی و همکاری و مشارکت در برگزاری نشست ها و همایش های مرکز قصد ارائه آثار مکتوب و مطلوب در این زمینه ها را دارد.