امروز

سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
عکس: 
مرتبه علمی: 
استادیار
پست مدیریتی: 
مدیر
پست الکترونیکی: 
s.salehi@urmia.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: 
http://facultystaff.urmia.ac.ir