امروز

جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

 

 

 

 

 

آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه، مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه

 

 04433447011:تلفن

 

نمابر: 04432752737/ 04433447011

صندوق پستی: 165

کد پستی: 5756151818