امروز

چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

اخبار و اطلاعیه ها

اولین جلسه رسمی کارگروه های پژوهشی مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه...

روز پنجشنبه 16 اسفند 1397 جلسه ای در مرکز مطالعات ادیان و اقوام با...

ریاست دانشگاه ارومیه آقای دکتر حب نقی موافقت کرد که مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه برخی...