امروز

سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

اخبار و اطلاعیه ها

رییس دانشگاه با همراهی معاون پژوهشی، مدیر امور بین الملل و رییس مرکز ادیان و اقوام خود با  متئو...

سیدمحمد صالحی رییس مرکز مطالعات ادیان و اقوام آذربایجان دانشگاه ارومیه با مت تئو گوچئونه معاون...

Pages